logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อ ISSN

สืบค้นรายชื่อ

วันที่ขอ วันที่อนุมัติ เลขทะเบียน ชื่อหนังสือพิมพ์ ประเภทของสิ่งพิมพ์ ปีที่เริ่มพิมพ์ วาระการออก ผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ จังหวัด ดูข้อมูล
18/01/2567 18/01/2567 2822-0617 วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล (Online) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2022 ราย 4 เดือน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ ดูข้อมูล
แสดงรายการที่ 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ