logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

วีดีโอสื่อการสอน

 

01.แนะนำระบบ e-Service


02.ข้อกำหนดในการขอใช้บริการจดแจ้งการพิมพ์


03.ขั้นตอนการเตรียมหลักฐานในการจดแจ้งการพิมพ์


04.หลักเกณฑ์การขอเลข ISBN และ CIP


05.ขั้นตอนการใช้บริการจดแจ้งการพิมพ์


06.ขั้นตอนการใช้บริการเปลี่ยนแปลงการจดแจ้งการพิมพ์


07.ขั้นตอนการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์


08.ขั้นตอนการใช้บริการยกเลิกการจดแจ้งการพิมพ์


09.ขั้นตอนการใช้บริการขอเลข ISSN


10.ขั้นตอนการขอใช้บริการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลISSN


11.ขั้นตอนการขอยกเลิกเลข ISSN


12.ขั้นตอนการใช้บริการขอเลข ISBN


13.ขั้นตอนการใช้บริการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ISBN


14.ขั้นตอนการขอยกเลิกเลข ISBN


15.ขั้นตอนการใช้บริการขอ CIP


16.ขั้นตอนการใช้บริการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล CIP


17.ขั้นตอนการสมัครสมาชิก


18.ขั้นตอนลบไฟล์เอกสารที่แนบผิด


 
 
แสดงรายการที่ 1 ถึง 18 จาก 18 รายการ