logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

การดาวน์โหลด

ไฟล์ จัดการ
ตัวอย่างแบบฟอร์มขอยกเลิกเลข ISSN เพื่อแก้ไขตามหลักเกณฑ์ TCI
ประกาศเรื่องการขอแก้ไขชื่อวารสารตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572
ตัวอย่างหน้าลิขสิทธิ์สำหรับการขอ ISBN
คู่มือสำหรับผู้ใช้บริการ ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ของหอสมุดแห่งชาติ ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย 2023
คู่มือการบริการ ISSN ISBN และการจดแจ้งการพิมพ์
ISBN International Users Manual - 7th edition
พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจดแจ้งการพิมพ์
ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องพนักงานจดแจ้งการพิมพ์
คู่มือสำหรับประชาชน การจดแจ้งการพิมพ์
คู่มือสำหรับประชาชน การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดแจ้งการพิมพ์
คู่มือสำหรับประชาชน การยกเลิกเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการหรือเจ้าของหนังสือพิมพ์
คู่มือการใช้งานระบบ
แสดงรายการที่ 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ