16/03/2564 10:17:09
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ISBN ที่ได้รับอนุมัติ

ตามที่ ท่านส่งสิ่งพิมพ์ที่ได้รับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่หอสมุดแห่งชาติได้ออกให้ โดยให้ผู้พิมพ์ส่งสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเผยแพร่ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 นั้น สำนักหอสมุดแห่งชาติพบว่า สิ่งพิมพ์บางรายการมีข้อมูลของหนังสือไม่ตรงกับข้อมูลที่ท่านยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน ในกรณีของคำร้องที่ได้รับการอนุมัติเลขเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่สามารถเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในระบบได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบ รวมถึงการจัดพิมพ์ เผยแพร่ และส่งสิ่งพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ขอบคุณค่ะ