logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์และข่าว

วันที่ เรื่อง
16/03/2564 การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ISBN ที่ได้รับอนุมัติ
03/03/2564 Applying for an ISBN in Thailand (Function)
03/03/2564 Applying for an ISBN in Thailand (Type of publications)
19/09/2562 การส่งสิ่งพิมพ์ตามพ.ร.บ.จดแจ้งฯ
แสดงรายการที่ 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ