logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์และข่าว

19/09/2562 15:22:49
แจ้งที่อยู่การจัดส่งหนังสือตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ฯ

กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 280 9828-32 ต่อ 113. 117, 118