logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์และข่าว

06/10/2565 14:58:30
การยื่นผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน ผู้ใช้บริการจดแจ้งการพิมพ์ ทั้งจดแจ้งฯ รายใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายการจดแจ้งฯ เดิม กรุณายื่นผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรพร้อมชุดเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ e-service โดยท่านต้องเข้ารับการตรวจสอบประวัติอาชญากรด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ http://www.criminal.police.go.th ทั้งนี้ทางสำนักหอสมุดแห่งชาติของดการออกหนังสือนำเพื่อยื่นกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป