02/10/2566 10:20:54
แจ้งเรื่องการขอแก้ไขชื่อวารสารตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572

เนื่องด้วยทาง TCI มีการประกาศ เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572 ทำให้วารสารเป็นจำนวนมากที่เคยได้รับเลข ISSN ไปแล้วและมีชื่อหลักของวารสารเป็นภาษาไทยต้องมีการแก้ไขชื่อที่เป็น ภาษาถ่ายถอดตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน (หรือที่หลายท่านเรียกว่า ภาษาคาราโอเกะ) หากผุ้ใช้ต้องการแก้ไขชื่อวารสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทางผู้ใช้สามารถศึกษาขั้นตอนได้จาก ประกาศเรื่องการขอแก้ไขชื่อวารสารตามหลักเกณฑ์ TCI ในหัวข้อดาวน์โหลดตรงแถบด้านซ้ายมือของทางเว็บไซต์