logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแนะนำ

เริ่มต้นประมูลลงทุนอสังหา เล่มแรก เล่มเดียว อ่านจบทำได้ทันที

หนังสือเล่มแรกที่จะเผยวิธีการประมูลอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ท่านผู้อ่าน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ วิธีการประมูลทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แผนการลงทุน การคำนวณผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้อกฎหมาย ข้อควรระวัง ฯลฯ ตลอดจ ...

VDO แนะนำขั้นตอนการใช้บริการ
เข้าสู่ระบบ
ค้นหา