logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแนะนำ

การส่งสิ่งพิมพ์ตาม พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550

การส่งสิ่งพิมพ์ที่ได้รับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่หอสมุดแห่งชาติได้ออกให้ ให้ผู้พิมพ์ส่งสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเผยแพร่ ส่งที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

VDO แนะนำขั้นตอนการใช้บริการ
เข้าสู่ระบบ
ค้นหา