29/05/2564 13:26:20
สายโทรศัพท์ขัดข้องชั่วคราว

ขณะนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำลังปรับปรุงสายส่งสัญญาณโทรศัพท์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ทำให้ไม่สามารถติดต่อราชการได้ชั่วคราว กรุณาติดต่อราชการผ่านช่องทางอีเมล : isbn@nlt.go.th