30/07/2564 08:44:55
สายโทรศัพท์ใช้การได้ปกติ

ขณะนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการปรับปรุงสายส่งสัญญาณโทรศัพท์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว