30/07/2564 08:44:33
ปิดให้บริการตามปกติ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มงานบริการพิเศษ ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ ปิดให้บริการตามประกาศของกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด