01/06/2564 12:58:42
งดให้บริการการจดแจ้งการพิมพ์เป็นการชั่วคราว

***** สำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มงานบริการพิเศษ ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ งดให้บริการการจดแจ้งการพิมพ์เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓๑) ขออภัยในความไม่สะดวก *****