17/06/2566 12:32:41
แจ้งงดบริการชั่วคราว ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

สำนักหอสมุดแห่งชาติ จะดำเนินการขัดพื้นอาคารบริเวณที่ทำการกลุ่มงานบริการพิเศษ ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Service ได้ตามปกติ กรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน กรุณาติดต่อได้ที่ นางสาวปุณณภา สุขสาคร หัวหน้ากลุ่มงานฯ (081-6122642)