18/05/2564 15:49:59
การส่งสิ่งพิมพ์ตามพ.ร.บ.จดแจ้งฯ

1.สิ่งพิมพ์ทั่วไป (หนังสือ) กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2.สิ่งพิมพ์ดิจิทัล (e-book) ตาม e-mail ดังนี้ /nationallibraryth@gmail.com /nationallibraryth1@gmail.com /nationallibraryth2@gmail.com โทร 02 280 9828-32 ต่อ 113. 117, 118